why?

แบบฟอร์มจดทะเบียน

Download แบบฟอร์ม เอกสารสำคัญต่างๆ


Canoeing again
A girl, and a train passing
Waiting for the bus in the desert

แบบฟอร์มสำหรับบริษัทจำกัด

 • 📝คำแนะนำ
 • 📝บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • 📝บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธ
 • 📝บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • 📝บอจ.4 แบบจดทะเบียนแก้ไข
 • 📝บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • 📝แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
 • 📝แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
 • 📝แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
 • 📝แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรม
 • 📝แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
 • 📝แบบ ว.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติ
 • 📝แบบก. กรรมการเข้าใหม่
 • 📝หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ
 • 📝แบบนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


แบบฟอร์มสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • 📝คำแนะนำ
 • 📝หส.1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • 📝หส.2 รายการจดทะเบียน/แบบจดทะเบียนแก้ไข
 • 📝แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
 • 📝แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
 • 📝แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
 • 📝แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • 📝แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
 • 📝แบบ ว.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
 • 📝สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • 📝หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • 📝แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)


แบบฟอร์มร้านค้า-ทะเบียนพาณิชย์

 • 📝แบบ
 • 📝คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 • 📝แบบ
 • 📝รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • 📝แบบ
 • 📝แบบคำร้องทั่วไป
 • 📝แบบ
 • 📝หนังสือมอบอำนาจ (พาณิชย์)


แบบฟอร์มการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ-ห้างหุ้นส่วนฯ

 • 📝ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 • 📝ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 • 📝ลช.3 รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 • 📝ลช.5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
 • 📝ลช.6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท


แบบฟอร์มสำหรับนักบัญชี-ผู้สอบบัญชี

 • 📝แบบส.บช5 แบบแจ้งการทำบัญชี
 • 📝แบบส.บช5ข แบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้
 • 📝แบบส.บช.6 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี


แบบฟอร์มอื่นๆ

 • 📝คำแนะนำ
 • 📝คำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร
 • 📝หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • 📝ส.บช.1 คำขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบลงบัญชีไว้
 • 📝ส.บช.3 แบบนำส่งงบการเงิน
 • 📝ส.บช.4 คำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
 • 📝สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • 📝หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
 • 📝หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่
 • 📝หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ

รับทำบัญชี ภาษีอากร รับทำบัญชีกรุงเทพ รับสอบบัญชี
ไทยTH
EnglishEN