งานตรวจสอบบัญชี


เมื่อผู้ประกอบการทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ ดังนั้นทางสำนักงานของเราจึงมีบริการงานตรวจสอบบัญชี ในการตอบสนองบริการ ดังต่อไปนี้


  • บริการงานตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี ตลอดจนการจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีให้ถูกต้องแก่ธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  • นำงบทดลองของลูกค้ามาจัดทำเป็นงบการเงินอันประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
  • นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้ ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ
  • บริการยื่นงบการเงินหลังทำการตรวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 สบช.3 และเอกสารอื่นๆ การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ หากท่านต้องการผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถมั่นใจได้ เพราะสำนักงานของเรามีประการณ์จาก Big Four และสำนักงานมีชื่อเสียงอื่นๆในประเทศไทยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ปรึกษาสอบถาม

ติดต่อได้ที่นี้

ไทยTH
EnglishEN