บริการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)


บริการการวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการออกแบบรายการค้า และการวางรูปแบบการเสียภาษีซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Restaurant

เราจะช่วยจัดเตรียมและยื่นแบบฟอร์มต่อกรมสรรพากรให้ท่านดังนี้


การยื่นภาษีรายเดือนแบบแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 ผู้ชำระภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 7 วันของเดือนถัดไปที่มีการชำระเงิน
สำหรับรายได้ที่จ่ายให้กับนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศ ไทย ผู้ชำระภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภงด.54 ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป


การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยแบบ ภพ.30
ระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับผู้ประกอบการในต่างประเทศแต่ได้ใช้บริการนั้นในประเทศไทยแบบ ภพ.36
ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีในนามของผู้ให้บริการนั้น


การยื่นภาษีประจำปี
- แบบแสดงรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี แบบ ภงด.50 ผู้ชำระภาษีต้องยื่นแสดงรายการภายใน 150 วัน นับจากวันที่ปิดรอบระยะเวลาบัญชี
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภงด.51 นอกเหนือจากการชำระภาษีประจำปีแล้วผู้ชำระภาษีจะต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิ จากภาษีล่วงหน้า โดยมีหน้าที่ต้องประมาณกำไรสุทธิประจำปีครึ่งหนึ่งของจำนวนภาษีทั้งปี ภาษีที่ชำระล่วงหน้าสามารถนำเป็นเครดิตสำหรับภาษีที่ต้องชำระทั้งปี เราจะช่วยในการจัดเตรียมและยื่นต่อกรมสรรพากรให้ท่าน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ปรึกษาสอบถาม

ติดต่อได้ที่นี้