บริการของเรา

บริการของเรา

Better Unique ของเรามีบริการในหลากหลายด้าน ตรวจสอบบัญชี ดูเเลบัญชี ดูเเลภาษีอากร และรวมไปถึง การจดทะเบียน

Our Services

งานด้านบัญชี

บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

Our Service

บริการวางแผนภาษีอากร

บริการการวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการออกแบบรายการค้า

Registration

จดทะเบียนบริษัท

บริการการงานจดทะเบียนนิติบุคคล แก่ท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ เข้าใจในรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Audit

งานตรวจสอบบัญชี

เมื่อผู้ประกอบการทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

ไทยTH
EnglishEN