แบบฟอร์มด้านจดทะเบียน

แบบฟอร์มงานด้านบัญชี
Download แบบฟอร์มงานด้านบัญชี , แบบฟอร์ม , เอกสารสำคัญต่างๆ


แบบฟอร์มสำหรับบริษัทจำกัด

คำแนะนำ
บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
บอจ.4 แบบจดทะเบียนแก้ไข
บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
แบบก. กรรมการเข้าใหม่
หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ
สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
แบบนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น

แบบฟอร์มสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด
      คำแนะนำ
หส.1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
หส.2 รายการจดทะเบียน/แบบจดทะเบียนแก้ไข
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
(ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินเงินลงทุน

แบบฟอร์มร้านค้า-ทะเบียนพาณิชย์
      คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
แบบคำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจ (พาณิชย์)

แบบฟอร์มการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ-ห้างหุ้นส่วนฯ
      ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
ลช.3 รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
ลช.5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ลช.6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบฟอร์มสำหรับนักบัญชี-ผู้สอบบัญชี
      แบบส.บช5 แบบแจ้งการทำบัญชี
แบบส.บช5ข แบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้
แบบส.บช.6 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

แบบฟอร์มอื่นๆ   
      คำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร
หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ส.บช.1 คำขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น
ส.บช.2 แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
ส.บช.3 แบบนำส่งงบการเงิน
ส.บช.4 คำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่
หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ