งานด้านภาษีอากร

บริการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

บริการการวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการออกแบบรายการค้า และการวางรูปแบบการเสียภาษีซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้บางครั้งอาจจะทำ ให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม

ขอบเขตงานบริการ

  • จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
  • วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร
  • บริการจัดทำเงินเดือนบริษัทฯ แบบ Outsourcing ถึงบริษัทฯ หรือนำกลับมาทำที่สำนักงาน
  • สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ
  • คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30,รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร
  • จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมน่ำส่งสำนักงานประกันสังคม
  • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51) และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร
  • เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี