งานด้านบัญชี

วางระบบบัญชี บริการทางบัญชี(Bookkeeping)

บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร เราคือทีมงานผู้้ให้บริการ จัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอีกต่อไป

ขอบเขตงานบริการ

  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และ รายงานทางบัญชี่ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากร กำหนด
  • บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญาชีที่กรมสรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน
  • จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
  • เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม
  • วางระบบบัญชี Tax & Accounting System Service

ประโยชน์ของการมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

- เจ้าของกิจการมั่นใจได้ในความถูกตัองและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
- เจ้าของกิจการจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

การคิดค่าบริการ
- ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
- ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
- ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ