งานด้านการจดทะเบียน

จดทะเบียนบริษัท ( Business Registration)

บริการการงานจดทะเบียนนิติบุคคล แก่ท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ เข้าใจในรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เรายินดีเสนองานบริการ การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่จะทำให้คุณประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลาที่กำหนด ด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ
รายละเอียดของบริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

  • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฯ
  • เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมาการออกของบริษัทฯ
  • เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ลายมือชื่อกรรมการ
  • เพิ่มทุนบริษัท ลดทุนบริษัทฯ
  • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค็ของบริษัทฯ
  • ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
  • เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ
  • เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ