งานด้านบัญชี

บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา

วางแผนภาษีอากร

เลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด

งานด้านการจดทะเบียน

บริการการงานจดทะเบียนนิติบุคคล แก่ท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ

บริการตรวจสอบบัญชี

จัดทำบัญชีและงบการเงินเพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

 

Better Unique Accounting Co., Ltd.

ในฐานะสำนักงานบัญชีคุณภาพ Better Unique Accounting ดำเนินธุรกิจที่ให้บริการทางด้านบัญชีครบวงจร รับทำบัญชี วางระบบบัญชี งานตรวจสอบบัญชี จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร บริการจัดทำเงินเดือนบริษัทฯ แบบ Outsourcing ถึงบริษัทฯ บริการจดทะเบียนบริษัท

รู้จักกันมากขึ้น